Factuurvoorwaarden

  1. Betalingstermijn: De factuur is betaalbaar aan het adres van de crediteur, contant en zonder enige korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn zoals vermeld op de factuur. Indien er geen specifieke betalingstermijn is vermeld, geldt een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum. Elke betaling moet worden gedaan in de valuta zoals vermeld op de factuur.
  2. Vertragingsrente: Bij elke vertraging in de betaling, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn. Deze intrest wordt berekend vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn tot aan de datum van volledige betaling. De intrestvoet bedraagt 12% per jaar, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke rentevoet in België. Het doel van deze vertragingsrente is om de crediteur te compenseren voor het uitblijven van de betaling op de overeengekomen datum.
  3. Schadevergoeding: Naast de vertragingsrente is de debiteur bij vertraging in de betaling ook een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bedraagt 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75€. Deze schadevergoeding is van toepassing als een tegemoetkoming voor de administratieve en andere kosten die de crediteur moet maken als gevolg van de wanbetaling.
  4. Klachten en opmerkingen: Klachten en opmerkingen betreffende de gefactureerde bedragen dienen schriftelijk en aangetekend te worden ingediend binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Indien er geen klachten of opmerkingen binnen deze termijn zijn ontvangen, wordt de factuur als aanvaard beschouwd en geacht correct te zijn. Eventuele onjuistheden in de factuur moeten tijdig worden gemeld om een vlotte afhandeling van de kwestie mogelijk te maken.
  5. Bevoegde rechtbanken: Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, inclusief geschillen met betrekking tot de betaling van facturen, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. Dit betekent dat alle juridische procedures met betrekking tot geschillen of vorderingen tussen de partijen aan deze rechtbanken zullen worden voorgelegd.
  6. Toepasselijk recht: Deze factuurvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze factuurvoorwaarden en de toepasselijke Belgische wetgeving, prevaleert de wet.
  7. Overige bepalingen: Eventuele afwijkingen van deze factuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen. Geen enkele mondelinge overeenkomst of mondelinge verklaringen kunnen deze voorwaarden wijzigen of aanpassen.

Deze factuurvoorwaarden zijn van kracht vanaf 01/08/2023 en zijn van toepassing op alle facturen die worden uitgereikt na deze datum. Door het ontvangen van de factuur en het niet indienen van een tijdige klacht, wordt de debiteur geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard en ermee in te stemmen.